Przejdź do treści

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ ZASAD WYKORZYSTYWANIA
PLIKÓW COOKIES

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych od Klientów przez Stronę internetową CP Green Energy prowadzoną pod adresem www.cpgreenenergy.pl przez IC Green Energy Sp. z o.o. Sp. k.. Zawiera również informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików Cookies i narzędzi analitycznych.
 2. Administratorem danych osobowych jest spółka IC Green Energy Sp. z o.o. Sp. k., wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku pod nr NIP: 6040213610, REGON: 383838002.
 3. Dane osobowe zbierane przez IC Green Energy Sp. z o.o. Sp. k. za pośrednictwem Strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.
 4. Strona internetowa CP Green Energy informuje, że dane osobowe użytkowników będą przetwarzane jedynie w celu wykonania i realizacji umowy zawartej z Kupującym/Klientem. Za dodatkową zgodą dane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych oraz ofert marketingowych.
 5. Strona internetowa CP Green Energy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia ofertowanie i realizację Zamówień.

§ 2 RODZAJ, CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Do przetwarzanych kategorii danych osobowych należą: imię i nazwisko, reprezentowana jednostka, numer telefonu oraz adres e-mail, adres instalacji PV.
 2. Pana/ Pani dane osobowe są przetwarzane i wykorzystywane przez Administratora w celach:
  • realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci prowadzenia działań marketingowych oraz w postaci zapewnienia możliwości dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami,
  • wykonywania czynności poprzedzających zawarcie umowy, zawarcia i realizacji umowy – w przypadku zainteresowania ofertą Administratora i podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy, jej zawarcia i realizacji,
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności przetwarzania w celu wystawienia rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej – w przypadku powstania tego rodzaju obowiązków, w szczególności w przypadku zawarcia umowy.

§3 UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Do prawidłowego funkcjonowania Strony internetowej konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator zapewnia, że korzysta z usług podmiotów przetwarzających dane w sposób prawidłowy zgodny z przepisami prawa, w tym rozporządzenia unijnego RODO.
 2. Administrator przekazuje dane wyłączeni wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji celu przetwarzania i tylko w niezbędnym do tego zakresie.
 3. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane nast
  • dostawcy usług hostingu i usług teleinformatycznych,
  • podmioty świadczące usługi księgowe, prawne oraz doradcze.

§4 OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji zawartej umowy, w tym roszczeń reklamacyjnych Klienta oraz dochodzenia roszczeń lub obrony roszczeń przez Administratora – nie dłużej jednak niż 10 lat od dnia przekazania danych.

§5 PROFILOWANIE

 1. Strona internetowa www.cpgreenenergy.pl może korzystać z funkcji profilowania, które polega na dowolnym zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych pozwalającym ocenić czynniki osobowe osoby fizycznej, a w szczególności analizować lub prognozować aspekty preferencji oraz zainteresowań Klientów.
 2. Funkcja ta pozwoli Administratorowi na wyświetlanie reklam dopasowanych do preferencji i zainteresowań Klienta oraz prezentować produkty, które najlepiej będą odpowiadały jego potrzebom. Funkcja ta pozwoli również na stosowanie odpowiednich sposobów komunikacji w tym wyborze języka komunikacji.
 3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

§6 PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 1. Prawo do informacji, w jaki sposób są przetwarzane dane osobowe,
  • Prawo do dostępu i aktualizacji danych,
  • Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna art. 7 ust. 3 RODO,
  • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – podstawa prawna art. 21 RODO,
  • Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Strona internetowa CP Green Energy przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes,
  • Prawo do usunięcia danych tzw. „prawo do bycia zapominanym” – podstawa prawna art. 17 RODO,
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna art. 18 RODO,
  • Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna art. 20 RODO,
  • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§7 PLIKI COOKIES

 1. Strona internetowa www.cpgreenenergy.pl używa plików Cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji strony, a w szczególności do:
  • dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych,
  • rozpoznania urządzenia Klienta Strony oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb,
  • zapamiętania ustawień wybranych przez Klienta i personalizacji interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi,
  • dopasowanie odpowiednich reklam zgodnie z preferencjami Klienta,
  • zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
  • rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 3. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania użytkownika na Stronie i zapewnienia utrzymania sesji użytkownika w serwisie, a w szczególności do:
  • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,
  • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
 4. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  • poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
 5. Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które to mogą zamieszczać zewnętrzne pliki Cookie:
  • Google Inc z siedzibą w USA (w tym Google AdSense, Google Analytics, Google AdWords, Google Maps API, Google Doubleclick, Google Tag Manager, Google Search Console) Więcej informacji https://support.google.com/google-ads/answer/2407785,
  • Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii;
  • Microsoft Corp. z siedzibą w USA (w tym LinkedIn Corp.).
 6. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 8. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator Strony internetowej zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej polityki prywatności na stronach internetowym Sklepu i poinformowania o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych Użytkowników.
 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności zastosowanie mają powszechnie wiążące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 3. Wszelkie pytania związane z Polityką Prywatności i ochroną danych osobowych prosimy kierować na adres bok@cpge.pl.
 4. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od 1.07.2020r.